Máy phát vô tuyến kỹ thuật số DAB+

Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều loại máy phát vô tuyến DAB+ kỹ thuật số. Cuối cùng thì việc phát sóng DAB+ cũng có thể truy cập được do giá đã giảm.

Bộ phát DAB+ của chúng tôi dựa trên giải pháp độc lập nhận luồng ETI qua Ethernet. Luồng này có thể từ các nguồn Internet/Ethernet hoặc do bạn tạo.

Chúng tôi cũng cung cấp ăng-ten, bộ khuếch đại và cáp cho máy phát vô tuyến DAB+.